DATONA S.A.

Cum să nu mai datonezi. DATONA CRANE SUPPLIES

Se preferă copií sătenilor no § tril inaintea evreilor tn scoalele noastre. S a mai zis : « chiar din punctul de vedere fiscaltaxa va produce un venit cu desăvârsire netnsemnat ».

Preá bine. Asa e. Átunci cum se potri veste aceasta constatare cu ma rea demonstrajiune făcută lncontra art. Dece Intrunirile protestările si miile deafiferoçií cum să nu mai datonezi, dece chiar stâtea discursuri In Parlamentcând totul se reduce la o neinsemnată suma anuală?

Recunosc lnsă că d. D-sa ne zicea : nu pot să nu constat că străinisrrul Ia noi trebue să ne ingrijiascácăei poate deveni o adevârată primejdie pentru poporul român.

Nici eu nu pot să ascund muljumirea ce am resimjit când un democrat ca d. Vintilă Rosetti s a arátat plin de grijă pentru poporul romândin acest punct de vedere.

DATONA BV - - Belgia

Grija d-sale corespunde cu grija tutulor. Eú cred că aceasta repcde lnmuljire nu se datoreste numai nasterilor. Mă tndoese să avem o bună statisticăInmuljirea. Sunt sigurd-lorcă actualul guvern nu va mai tolera ceeace de multe ori s a tolerat evreilor gonitjf de aiurea. Vintilă Rosetti se Intreba. Nu sint de--cât douá mijloace de apărareręspundea d-sa : eliminarea si asimilarea.

Daavea dreptate d-sa când zicea eliminarea nu este posibilă. Eliminarea s ar putea usor confunda cu ideea de exterminare deghizată. Si nu poporului român i se pot imputa Inclinări de asemenea natura. El a fost si va rămâne blând f i tolerant. Remŕne asimilarea. Dar nici asimilarea nu este posibilă. Rosettisi din nefericire stntem constrangi de realitate a tmpârtăsi cu totii credinta colegului nostru. Çtiú că publicistii evrei aú strigat si vor striga necontenit : « nu ne asimilâmentru câ nu ne datl la totí drepturile politico!

Motor de motocicleta Generator Bobinei Statorului Pentru DUCATI Datona 675R 2011-2012

Vintilă Rosetti nu mai cad lntr o asemenea cursa. Asimilatu-s aú tn tárile tn cari aú obtinut cetâ enia deplinâ?

fete singure din Reșița care cauta barbati din Sighișoara

Asimilatu-s aú ocolo de catre popoarele mari si cu mult maiculte decât noi? Dece asi mai cerca să dovedesc ceeace este astăzi pe deplin dovedit si admis ca o evidentă indiscutabilâ Çi apoi nu cu ocazia art. I din lege se poate pune lntreaga cestiune a evreilor. D-sa ridica tn treacáteestiunea criminalitátii. Ne ziceabazat pe concluziile unui autor : ignorada dá mai mulji criminali. Gestiunea aceasta ar merita o desbaterč larga si serioasădar nu cu ocaziunea art. Nu má tndoese cá mai muljí criminali stnt din masele sărace fi inculto.

Dar una din cauzele serioase este f i adevărul elementarcá sint In lume cu mult mai mulfci sáraci si inculji decât bogaji si eulji. Cred tnsă că d. Vintilă Rosetti nu vá pune la tndoialá următorul fapt : poporul român mai incult decât popoarele. Nu fac din aceasta constatare o cestiune de absurda mandrie nationaláci un argument pentru a răspunde la preocuparea d-luí Vintilă Rosetti.

Gari stnt cauzele acestui temperament si energicsi blând ai poporului nostru? Asa fiind — si nimeni nu va contesta acesta — ce mai rămâne din argumentul criminalitătií ridicat de d. Vintilă Rosetti? Nunu poate fi o temere serioasă nici criminaliUatea ce s ar spori la evrei prin pretinsa ignoran ă ce ar putea cauza taxa de mai pujin de 3 centime pe zi pentru scoalele primara.

Nurasei semite nui fac ofensa de ai imputa o tendintâ de criminalitate pe care n o are. Alteie stnt mijloacele de a vătâma ale acestei rase. Altfel ucid evreií decât pe calea fi cu mijloacele ceí ar aduce tnaintea juratilor. Alteie le sint armele alteieblŕndecari ucid fará respoosabilitate legalâ. Crimnalitatea de care se preocupa d. Vintilă Rosetti nu cum să nu mai datonezi o imputIn oríce caz nu merită o deoSebită preocupare.

Gea mai ramasD-lordin argumentele ridicate tn potriva micei taxe din art. I f Das a mai zispare-mi-sede catre d. Scortescu : dreptul la cultura este un drept natural fi nimeni nu poate miesora saú distruge un drept natural.

DATONA S.A.

Daasa e. Dreptul ta cultura este un drept natural. Dar cine isbeste In acest drept? Cine rápeste evreilor acest drept? Gând ati putea dovedi că taxa de 10 lei ar pune masele de evrei tn imposibilitatea de a mai inva da carteatunci am da desbaterilor noastre proporjiunea cuvenită unor ră piri de drepturi naturale. Dar tnloe de aceasta dovadá imposibil de fácuts a făcut altasi anume cât de usor este a se afirma că o taxa asupra unui drept este chiar distrugerea dreptului.

D-le Scortescuce drept poate fi mai natural si mai maré decât acela de ati dobândi dreptatea? Zis-a oare cineva că asemenea taxe desfiin ează cel mai maré drept natural? Çi când sărácia lucie devine adevárată imposibtlitate cum să nu mai datonezi a obtine justitialegea deschide calea actelor de paupertaté. Nud-lorart. Nud-lornu sintetn datori a aseufi mijloacele de exploatare a poporului român de catre strâiniiacâ la ce se reduce adevárată cestiune. Iacă ce aveam de zis tn privin a taxei. Gârboviceanu a caracterizrt atât de puternicatât de racional § i de bine situatiunea israelijilornu numai la noi dar pretutindenilegâturile lor cu alianjá israelita din Parisla care D.

Crémieux era presedintesi care a publicat manifestul pe carela citit D. Gârboviceanutncát nu mai am de adáogat nimic. Trebue tnsă sá vă aduc aminte un. Nu uitaji că ni s a cerut de Puteri sâ emancipamsă naturalizam tn masă pe toji evrei dela noisi atunci colegiile electorale§ i mai cu seamâ ceie urbane din Moldovaar fi fost in Majoritate compuse din evrei si astâzi poate că am fi avut aci 40 cum să nu mai datonezi evrei cari să discute lmpreunâ cu d-voastre despre interesele noastre románesti.

Aplause Puteji să vă tnchipuiji ce maré pericol ar fi fost pentru tara noastră ; dar opozijiunea patriótica de atunci a reusit să faca a trecesă impuDâ si dispozijiunea de a nu se acorda străinilor cetâjenia românáde.

Mareie cetăjean român C. Rosettizicea : Cetâteni!

dating cod sursă de site

Ei binevom veghia fi nu ne vom lása ca să fim ademeniji de niciun fel de elocventâde niciun fel de téorie generalauniversalăcosmopolitafilosóficaci vom merge pe calea cea sănátoasá a conservajiunii neamului nostru.

Ei bineParlam. Atât de multd-lora fost apreciată victona noastră de atunci.

DATONA CRANE SUPPLIES

Asemenead-loram fost foarte muljumit când am auzit pe d. Corbescu că lmpártâçefte ideea mescare o am tncă de multcă nu trebue să primim tn armata noastră romananajionalâpe străinisi mai cu seamă pe evrei. Armata trebue sá fie a natiunii si ftij?

Să vă daú un exemplu recent.

  • DATONA CRANE SUPPLIES - B - Africa de Sud
  • DATONA S.A., Buenos Aires, Argentina. Datele de contact la crisan-boncaciu.ro

In campania delaRusii aú adus cu el regimente de cerchezi musulmani f i când Rufii aú văzut câ ei nu impufcă asupra turcilorhi5 dating app dtsarmat si í-aú trimes tnapoi. Franja primeste pe străini In armata ei? Nuoi are leg. Să avem dar fi noi In grijă lucrul acestaca ín alte ocaziuni săi corectăm fi să nu mai primim In armata străinici să avem o armata curat natienalá.

D-lor deputajinu asi fi luat cuvântul nicl astăzíla art. Insă asaltui pe care 1 datt unii tncontra unei dispoziJiuni de căpetenie a acestui articoi má sueste să vorbesc.

Stnt unii dintre noi cari uităIn momentul de fajăcă sintem o Jară micaun popor mieerre până ieri am tndurat ceie mai mari greutătípentru a esi la liman fi pentru a fonda Statul de astăzi.

Mă tntreb uimit : cum se poate un asemenea cum să nu mai datonezi In nicio Jară n ar fi lucrul acesta posibil. Gererile care se fac conectări locale stnt alteeva decât cereri ca să se dărâme fundamentul mo ral si najional ai neamului § i ai statuluI nostru.

seriation dating semnificație

Să se dea educajiunea poporuluí românesc cum ti pleant ste fiecăruia prin capiar nu cum e simjimântul fi voinja generala a poporuluí? UitajiUd-lorcă statul românesc nu este stat cosmopolit. Aceasta stă in uonstitutiunea noastrăC Religia creftină este religia dominantă ; aceasta stă tn Constitujiune. Statul român nu estej chiemat să dea ajutor si premii unei imigratiuni de clementeete rogene cu noi In toate simjimântele constitutivo ale noastre.

El nu are de misiune a enema aceate elemente si a face legi prín care li sar acorda premii de imigrajiunepremii de coplefire a neamului românesc. Nu maí departe decât eri am scăpat de domnia fanariotă si regulamentarasi tncă nu ne cum să nu mai datonezi saturat? Noi acitn Reeatsă venim să slăbim existentâsă slăbim viitorul neamului românesc?

Aceasta ar fi culaaea enormitâjiículmea uitáril datorielor noastre. Nu uitajid-lorcă noi nu sintem asa de tannu uitaji cá máine pot să vină asupra noastră noi primejdií.

‏⁨REVISTA INTERNA ⁩ — ⁨⁨Egalitatea⁩⁩ 12 יוני — הספרייה הלאומית של ישראל │ עיתונים

Mai cu seamă má mir de oei cari vin din NŇrdul Moldoveicari stafi sub greaua apâsare a muljimii de străini si unde o cestiune de existentâ najională e rfdicată de mult. Ca să te faci filosof trebue mai tnainte de toate să existi.

Poate tnsă mi se va zicete temi de existenja neamului românesc? Răspund limpedeNunu mă tem. Aplause Libertatea conftiinjei?

JK KOVOTECH, s.r.o. | Recenzii pe crisan-boncaciu.ro

Dar cine este In contra ei? Apoi cine este in contra ei? Astâzi suntem noi stăpâni In tara noastră si D-voastă voiji ca máine să daji stâpânirea acestei jări tn mŕinile altora cari nu sint de neamul nostrude credinjele noastre ae simjimintele noastre?

Aplause VorbiJI continuú fi chiar acei cari se pun tnaintefăcându-se advocaji nechiemati aitărănimeivorbifi de atmosfera Anglieia Frendeia Germanieí 1 Apoi acele Jăriacele popoarejărí maricu popoare numeroasebine orgamzatestnt popoare care nu se tem de mmenea fi nimenea nu tndrâzneste să le atace nici lntr un modnicl pe tărâmúl moral cum să nu mai datonezi, nici pe cel ftunjificnici pe cel politic.

JK KOVOTECH, s.r.o.

Aveji D-voas-tră siguranta de tărie ca acele Statepentru ca să vorbiti cum vorbeste D. Efl cred că asi calca peste conftiinja moapeste datona mea peste mormintele părínjilor mei peste respectul fi cum să nu mai datonezi ce datorim cu tojií acelor ce aú luptat si aú suferit ca să ne cum să nu mai datonezi fi să ne ridice o patriedacă aaT face altfel ; cum să nu mai datonezi să nu uit niciun moment că tntreaga mea existentâ si Intreaga dating online după 50 de ani eugetare si toate faptele melo aparjin numai Járn fi najiunii melefi vă conjur pe totT să cum să nu mai datonezi vă puneji pe un alt târâm.

Pentrucâ prin ea se pune fundamentul constiinte? Voiji să se introducă convingerea cá alte neamuri sunt neamuri alese ; iar poporul român e bun să fie numai de râsul altora Aplause prelungite. Oare nu In Regatul Romániei?

How to change your own Motorcycle tires at home - SAVE $$$ (demonstrated on my grom/msx125)

Sá nu uitati tnsă un lucru si anume că aceste idei eronate nu le primeste Jara fiindcă stnt tndreptate In contra Jărei fi nu stnt nioi idei liberale. Ideea liberală este ca Románul tn tara lui să fie- stăpânstâpân absolutnu numai astăzi dar máine fi poimâine fi totdauna. Aplause De aceea nea trimis Jara ca să lucram in Parlament f i In guvern In acest sens si nu tn altul. Aceasta e ideea liberală : să se desvolte Românul puternic. Aceasta idee sintem nol chemaji să realizam prin legea de fajă.

Legea instructiunei publicepână In momentul de fajă a fost tratată dintr un punct de vedere lateral. Dar cei mal mulji aii uitat drepturile neamului românescdrepturile Regatuluí romândrepturile copiilorca să fim ridicaji la nivelul culturalmoral f i politic ai natiunilor care staíi In. Cu ideile ce s ao. Dar atunci tntreb : ce am déveni? Ne-am face de râsul lumel fi Jara ne ar ii cotropită de aljii. Eii vă conjur că asemenea teorii periculoase pentru oríce Statfi mai cu seamă pentru noisă le respingeji.

Votaji articolul cum ti propune guvernul § i nu ascultaji de glasurile de sirene tnselă4 oere 1 Aplause prelungiteVoei : Inchiderea discujiunil.