Comercial

Comercial

Crișan și Boncaciu asigură asistență de specialitate pentru comercianții români și străini de la înființare, respectiv în procedurile de stabilire și înregistrare a societăților comerciale, a filialelor, sucursalelor și a punctelor de lucru, precum și a persoanelor fizice autorizate, pe parcursul activității desfășurate în România, cât și în cadrul procedurilor de dizolvare și lichidare, în fața Oficiului Registrului Comerțului și a celorlalte autorități publice competențe. De asemenea, avocații  Crișan și Boncaciu participă la operațiuni de fuziuni și achiziții a unor societăți comerciale române de către investitori locali sau internaționali. Cu titlu de exemplu serviciile noastre includ aceste domenii de activitate:

 • acordarea de consultanță juridică în operațiunile de înființare de societăți comerciale, achiziții, fuziuni, divizări, majorări de capital social, inclusiv redactare de acte constitutive, acte adiționale și hotărâri ale adunării generale a acționarilor/asociaților necesare înregistrării modificărilor efectuate, asistentă în negocierile cu privire la proiectele de fuziuni/achiziții/divizări, efectuarea unui audit juridic complet al societăților achiziționate și redactarea/modificarea întregului spectru de contracte și acte juridice specifice, reprezentare în procedura de înregistrare și obținere a aprobărilor din partea Oficiului Registrului Comerțului
 • asistarea clienților în redactarea regulamentelor de ordine interioară și a regulamentelor de organizare și funcționare, precum și a codurilor de conduită pentru societăți comerciale sau instituții publice
 • acordarea de asistentă juridică și reprezentarea intereselor acționarilor și a membrilor consiliilor de administrație în cadrul adunărilor generale, în proceduri de mediere și litigii în legătură cu activitatea societăților comerciale private sau cu capital de stat, inclusiv activități de secretariat în ședințele adunărilor generale ale acționarilor/asociaților sau ale consiliilor de administrație
 • acordarea de asistentă juridică cu privire la probleme practice survenite în activitatea curentă a societății, în scopul de a asigură gestionarea legală și coerentă a afacerii realizate în România (day to day operations)
 • asistarea clienților în procedura de negociere, redactare, modificare și/sau revizuire a diverselor contracte comerciale, (sponsorizări, marketing, contracte de credit, vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, contracte de distribuție exclusivă sau ne-exclusivă, asocieri în participațiune, francize, contracte de agenție comercială, etc

Corporate

În scopul soluționării rapid și eficient a provocărilor Clienților săi, Crișan și Boncaciu facilitează pentru aceștia conectarea cu specialiștii necesar a fi implicați în diversele proceduri judiciare, prin prisma colaborărilor pe care Crișan și Boncaciu le are cu: notari publici, traducători autorizați, experți judiciari, consultanți fiscali, brokeri de asigurări, consultanți în accesare fonduri guvernamentale și europene, agenți imobiliari, mediatori.

 

Corporate
Fiscal

Fiscal

Crișan și Boncaciu oferă consultanţă fiscală cuprinzătoare, care acoperă aspecte fiscale, juridice și financiare. Pentru a realiza acest lucru, echipele noastre întotdeauna cuprind avocați și consilieri fiscali certificați (inclusiv contabili, acolo unde este cazul) care lucrează împreună pentru a oferi consiliere legală și fiscală integrată de ultimă oră. Totodată realizăm activități juridice constând în :

 • Reprezentarea Clienților în fața autorităților fiscale;
 • redactarea de opinii legale privind modul de stabilire a impozitelor directe aplicabile persoanelor fizice și juridice rezidente sau nerezidente, precum și condițiile de aplicare a convențiilor bilaterale privind evitarea dublei impuneri a veniturilor
 •  acordarea de asistență în privința aplicării prevederilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată
 • redactarea de contestații împotriva deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale
 • reprezentarea clienților în fața autorităților fiscale competente, precum și a instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal, pe diverse probleme legate de aplicarea prevederilor legale în vigoare (litigii anulare acte administrativ fiscale, recuperare creanțe fiscale)
 • asistență juridică privind documentație de împrumut și credit;
 • analiză privind clauzele contractelor de credit și garanții încheiate de către consumatori

Administrativ, contencios administrativ și fiscal

Crișan și Boncaciu oferă servicii juridice privind:

 

 • consultanță și asistare în procedura de elaborare a unui act administrativ (relația cu autoritățile publice, participare la dezbateri publice );
 • încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative;
 • revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative;
 • asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale;
Administrativ, contencios administrativ și fiscal
Achiziţii publice

Achiziţii publice

Crișan și Boncaciu oferă consiliere atât investitorilor privați, cât și autorităților publice cu privire la toate aspectele legate de desfășurarea procedurilor de atribuire și încheierea contractelor de achiziție de lucrări, servicii sau produse. În acest sens avocații noștri vin în ajutorul Clienților prin interpretarea prevederilor legislației române, cât și a directivelor europene în materia achizițiilor publice și înțelegerea aprofundată a regulilor și principiilor acestui domeniu, dublată de cunoașterea la zi a practicii decizionale a instanțelor naționale și europene și a jurisdicției administrative competente din România – Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Serviciile juridice oferite includ:

 • asistarea autorităților contractante în pregătirea și derularea procedurilor de atribuire, incluzând elaborarea documentațiilor de atribuire, asistarea comisiilor de evaluare în luarea deciziilor relevante pe parcursul procedurii de atribuire, în redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări și în elaborarea oricăror documente ale procedurii
 • asistarea investitorilor privați în elaborarea ofertelor în vederea participării la procedurile de atribuire, precum și în orice etapă a procedurii, inclusiv în cadrul ședințelor de deschidere a ofertelor și în pregătirea răspunsurilor la solicitările de informații primite din partea autorității contractante
 • asistarea și reprezentarea investitorilor privați și a autorităților contractante în contestarea procedurilor de atribuire în fața CNSC și a instanțelor de judecată
 • acordarea de asistență în redactarea, negocierea, derularea și administrarea contractelor de achiziții publice privind lucrări, servicii

Proprietate intelectuală

Crișan și Boncaciu oferă asistență juridică în legătură cu protejarea drepturilor de autor, brevetarea invențiilor, înregistrarea mărcilor, indicațiilor geografice și a modelelor și desenelor industriale; în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală atât în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci cât și a instanțelor judecătorești competente precum și în ceea ce privește tranzacțiile comerciale având ca obiect asemenea drepturi. Beneficiind de expertiza unui consilier de proprietate industrială autorizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru domeniile: brevete de invenții, mărci, indicații geografice, modele și desene industriale și topografia circuitelor integrate, Crișan și Boncaciu furnizează următoarele servicii:

  • acordarea de asistență juridică în procedura de înregistrare a brevetelor de invenții la nivel național și internațional
  • asistarea și reprezentarea clienților în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în procedura de înregistrare, de reînnoire și de înscriere a modificărilor cu privire la mărci, indicații geografice, modele și desene industriale și topografia circuitelor integrate, la nivel național și internațional
  • reprezentarea clienților în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în procedura litigioasă în legătură cu înregistrarea brevetelor de invenție, mărcilor, modelelor și desenelor industriale și a topografiei circuitelor integrate
  • asistarea clienților în fața instanțelor judecătorești în legătură cu decăderea din drepturile de marcă, anularea drepturilor de marcă sau acțiuni în contrafacere

Totodată Societatea oferă consiliere juridică în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Proprietate intelectuală
Dreptul muncii

Dreptul muncii

Crișan și Boncaciu oferă servicii juridice de consultanță cu privire la întreaga gamă de aspecte legate de relația dintre angajat și angajator și ocuparea forței de muncă, medierea conflictelor și litigiilor de muncă, negocierea contractelor colective de muncă. Totodată oferim servicii juridice referitoare la:

 • Negocierea, încheierea, redactarea, executarea acordurilor individuale și colective de muncă, reglementări interne și fișe de post, contracte de management;
 • soluții juridice în ceea ce privește structurile colective și diverse negocieri și reprezentări în litigiile cu sindicatele
 • acorduri de transfer între societăți afiliate sau neafiliate
 • asistență în timpul problemelor zilnice de ocupare a forței de muncă
 • restructurări, concedieri colective și/sau individuale;
 • Negocierea, încheierea, redactarea, executarea acordurilor individuale și colective de muncă, reglementări interne și fișe de post, contracte de management;
 • soluții juridice în ceea ce privește structurile colective și diverse negocieri și reprezentări în litigiile cu sindicatele
 • acorduri de transfer între societăți afiliate sau neafiliate
 • asistență în timpul problemelor zilnice de ocupare a forței de muncă
 • restructurări, concedieri colective și/sau individuale;
 • Negocierea, încheierea, redactarea, executarea acordurilor individuale și colective de muncă, reglementări interne și fișe de post, contracte de management;
 • soluții juridice în ceea ce privește structurile colective și diverse negocieri și reprezentări în litigiile cu sindicatele
 • acorduri de transfer între societăți afiliate sau neafiliate
 • asistență în timpul problemelor zilnice de ocupare a forței de muncă
 • restructurări, concedieri colective și/sau individuale;

Real estate

Crișan și Boncaciu oferă consultanță persoanelor fizice și societăților comerciale române și străine în achiziționarea/vânzarea proprietăților imobiliare în România, precum și, după caz, în obținerea finanțărilor pentru realizarea respectivelor proiecte, în verificarea documentelor de proprietate și înregistrărilor aferente, precum și în negocierea contractelor de proiectare și antrepriză.

În acest domeniu, Crișan și Boncaciu furnizează clienților servicii constând în:

 • asistarea clienților în tranzacții imobiliare, incluzând redactarea tuturor contractelor și acordurilor necesare pentru achiziționarea imobilelor, verificarea tuturor documentelor de proprietate, stabilirea unei structuri specifice pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare precum și redactarea contractelor specifice managementului respectivelor proprietăți imobiliare
 • asistarea clienților în finanțarea proiectelor imobiliare, incluzând consiliere cu privire la aplicarea prevederilor legale, structurarea tranzacțiilor, utilizarea mecanismelor de finanțare și acordarea de credite garantate, asistență în redactarea și negocierea contractelor, atât pentru beneficiari, cât și pentru finanțatori.
Real estate
Asociaţii și fundaţii

Asociaţii și fundaţii

Crișan și Boncaciu oferă servicii complete pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor, și înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, oferindu-vă în același timp și consultanța de care aveți nevoie pentru desfăsurarea activitătii în condiții legale.

Dreptul familiei, Divorț, Protecția copilului

Avocații noștri oferă servicii de asistentă juridică și reprezentare constând în:

 • asistență juridică și reprezentare în acțiunile de divorț. În cazul în care sunteți în afara României, avocații noștri vă pot reprezenta cu deplină responsabilitate interesele în fața instanțelor de judecată, fără a fi necesară prezența dumneavoastră în țară pe parcursul procesului.
 • consultanță cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru exercitarea autorității părintești și cu privire la locuința minorului după desfacerea căsătoriei prin divorț, pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din căsătorie, programul de vizită al minorilor după desfacerea căsătoriei, prestația compensatorie și la condițiile de acordare a acesteia,
 • redactare și susținere acțiune privind majorarea / reducerea pensiei de întreținere pentru copii minori;
 • redactare și susținere acțiuni ce vizează stabilirea unor legături personale cu minorul după desfacerea căsătoriei;
 • asistență juridică și reprezentare în procesele de partaj al bunurilor comune;
 • consultanță cu privire la modalitățile prevăzute de lege pentru exercitarea autorității părintești și cu privire la locuința minorului din afara căsătoriei respective cu privire la pensia de întreținere datorată copiilor minori rezultați din afara căsătoriei;
 • acțiuni ce vizează stabilirea sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia;
 • consultanță juridică privind procedura de recunoaștere / transcriere în România a divorțului efectuat în străinătate;
 • consultanță juridică privind procedura de transcriere în România a căsătoriei efectuate în străinătate;
Dreptul familiei, Divorț, Protecția copilului
Servicii integrate

Servicii integrate

Crișan și Boncaciu deține o vastă experiență în reprezentarea societăților private și a entităților publice în:

 

 • Litigii comerciale între profesioniști, litigii specifice procedurii insolvenței,
 • Litigii de contencios administrativ și fiscal și în procedurile specifice administrative și fiscale
 • Litigii de proprietate intelectuală : contrafacere marcă, anulare marcă, transfer nume domeniu, conflicte între drepturi de proprietate intelectuală
 • Litigii de dreptul familiei – divorţ, încredinţare minori, partaj, stabilire filiaţie, paternitate, adopţie;
 • Litigii civile având ca obiect drepturi reale, revendicare, uzucapiuni, grăniţuiri, fond funciar, partaj succesoral
 • Litigii de dreptul muncii privind pachete și beneficii salariale, concedieri, legalitate Contract colectiv de muncă, proceduri restructurare angajator;
 • Litigii privind clauze abuzive, litigii specifice procedurilor de executare silită.